Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên chuyên ngành 2
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 00:00
Khoa gửi sinh viên danh mục môn học tương đương dành cho đối tượng là sinh viên học chuyên ngành 2 thuộc Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động.

Sinh viên xem nội dung chi tiết trong file đính kèm

- Nội dung tóm tắt như sau:

Các môn học Khoa tương đương giữa các  ngành (dành cho khóa tuyển sinh năm 2014 trở về trước)

Đối tượng bắt buộc áp dụng: Sinh viên học chuyên ngành 2

Stt

Tên môn học ngành 1 hoặc ngành 2

Mã MH

Số TC

Thuộc chương trình đào tạo (đã ban hành)*

Tên môn học tương đương/thay thế ngành 1 hoặc ngành 2

Mã MH tương đương/ thay thế

 

Số TC

 

NGÀNH 1 – BẢO HỘ LAO ĐỘNG

NGÀNH 2 – KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG HOẶC CẤP THOÁT NƯỚC – MT NƯỚC

1

Cơ sở khoa học BHLĐ

903004

4

2010

2011

2012

2013

2014

An toàn lao động

903001

3

2

Quản trị môi trường DN và sản xuất sạch hơn

903017

3

2010

2011

2012

2013

2014

Sản xuất sạch hơn

902003

3

3

Kỹ thuật chống ồn rung và kỹ thuật chiếu sáng

903021

2

2010

2011

2012

2013

2014

Kỹ thuật chống ồn

903033

2

NGÀNH 1 – KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG HOẶC CẤP THOÁT NƯỚC– MT NƯỚC

NGÀNH 2 – BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1

Sản xuất sạch hơn

902003

3

2010

2011

2012

2013

2014

Quản trị môi trường DN và sản xuất sạch hơn

903017

3

2

Kỹ thuật chống ồn

903033

2

2010

2011

2012

2013

2014

Kỹ thuật chống ồn rung và kỹ thuật chiếu sáng

903021

2

3

Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại

902002

3

2010

2011

2012

2013

2014

Kỹ thuật xử lý chất thải rắn và nước thải

902001

2

NGÀNH 1 – KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

NGÀNH 2 – CẤP THOÁT NƯỚC – MT NƯỚC

1

Tự động hóa cấp thoát nước

901024

2

2010

2011

2012

2013

2014

Tự động hóa công nghệ môi trường

902023

2

2

Thủy lực môi trường

901003

2

2010

2011

2012

2013

2014

Thủy lực cấp thoát nước

901012

3

3

Vi sinh vật kỹ thuật môi trường

902011

3

2010

2011

2012

2013

2014

Vi sinh vật nước và nước thải

901006

2

4

Ứng dụng tin học ngành môi trường

902017

3

2010

2011

2012

2013

2014

Ứng dụng tin học ngành cấp thoát nước

901022

3

5

Độc học môi trường

902027

3

2010

2011

2012

2013

2014

Độc học môi trường nước và nước thải

902004

3

6

Qúa trình công nghệ môi trường

902026

4

2010

2011

2012

2013

2014

Quá trình công nghệ nước và nước thải

901010

3

7

Thí nghiệm quá trình công nghệ môi trường

902019

2

2010

2011

2012

2013

2014

Thí nghiệm quá trình nước và nước thải

901018

2

8

Thí nghiệm vi sinh vật kỹ thuật môi trường

902012

2

2010

2011

2012

2013

2014

Thí nghiệm vi sinh vật nước và nước thải

901011

2

9

Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

902018

2

2010

2011

2012

2013

2014

Thí nghiệm hóa phân tích nước

901007

2

NGÀNH 1 – CẤP THOÁT NƯỚC – MT NƯỚC

NGÀNH 2 – KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1

Tự động hóa công nghệ môi trường

902023

2

2010

2011

2012

2013

2014

Tự động hóa cấp thoát nước

901024

2

2

Thủy lực cấp thoát nước

901012

3

2010

2011

2012

2013

2014

Thủy lực môi trường

901003

2

3

Hóa nước và nước thải

901002

3

2010

2011

2012

2013

2014

Hóa kỹ thuật môi trường

902008

2

4

Mạng lưới cấp thoát nước

901013

4

2010

2011

2012

2013

2014

Mạng lưới cấp và thoát nước

901028

2

5

Ứng dụng tin học ngành cấp thoát nước

901022

3

2010

2011

2012

2013

2014

Ứng dụng tin học ngành môi trường

902017

3

6

Độc học môi trường nước và nước thải

902004

3

2010

2011

2012

2013

2014

Độc học môi trường

902027

3

7

Thí nghiệm quá trình nước và nước thải

901018

2

2010

2011

2012

2013

2014

Thí nghiệm quá trình công nghệ môi trường

902019

2

8

Thí nghiệm vi sinh vật nước và nước thải

901011

2

2010

2011

2012

2013

2014

Thí nghiệm vi sinh vật kỹ thuật môi trường

902012

2

9

Thí nghiệm hóa phân tích nước

901007

2

2010

2011

2012

2013

2014

Thí nghiệm hóa kỹ thuật môi trường

902018

2

 
 

Copyright © 2011. Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động. Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C.005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ cở Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 37 755 047; Fax: (08) 37 755 055; Email : khoamtbhld@tdt.edu.vn